Stadgar för Ort till Ort – Husby

Hemort: Husby (Kista)
Organisationsnummer: 802513-2625
Antagna vid årsmötet 2021-01-12

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att organisera boende i Husby för att kämpa för sina intressen och rättigheter.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

5 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

6 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

7 § Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som deltar i föreningens aktiviteter som inte arbetar för hyresvärdar. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen och förväntas delta aktivt i föreningen. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

8 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift 30 dagar efter angivet inbetalningsdatum eller som inte har deltagit i av föreningen anordnade möten eller aktiviteter på 2 månader får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Har du särskilt ansvar för något och vill utträda måste du överlämna ansvaret till annan medlem.

9 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

10 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
● betalar medlemsavgift
● väljer husombud som väljer styrelsen.
● har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
● har rätt till information om föreningens angelägenheter
● skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
● har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
● skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
● godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva
ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med
eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

11 § Husombudets rättigheter och skyldigheter
Husombud
● betalar medlemsavgift
● företräder medlemmar och boende i sitt eget hus och väljer styrelsen på årsmöte.
● bildar husgrupp för sitt eget hus och stödjer de boende.
● utvecklar egna aktiviteter kring sitt eget hus.
● genomför omröstningar i sitt eget hus.
● deltar i utbildning för husombud.
● sprider information om föreningens aktiviteter till de boende i huset.

ÅRSMÖTE

11 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av december månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. På årsmötet deltar de av boende valda husombuden. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via infoblad.

12 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Husombud som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

13 § Årsmötets uppgifter

 1. Val av ordförande och sekreterare.
 2. Ställningstagande till den gångna verksamheten.
 3. Planläggande av kommande verksamhet.
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna.
 6. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  b) 1 kassör för en tid av 1 år.
  c) ledamöter i en styrelse för en tid av 1 år
 7. Fastställande av medlemsavgifter.

14 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när 1 tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.

STYRELSEN

15 § Sammansättning
Styrelsen består av minst 2 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.

16 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande stadgar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• förbereda årsmöte