Stockholm 2023-11-07

VARSEL OM STRIDSÅTGÄRDER

Bakgrund

Ort till ort som organisation har funnits sedan 2017 och är en organisation för hyresgäster med medlemmar i olika delar av Stockholm. Organisationens medlemmar har med stigande oro sett hur hyrorna gått upp år efter år.


Svenska bostäder får in cirka 3 miljarder varje år i hyresintäkter och cirka hälften används till driften av husen (1). Resterande medel överför Svenska bostäder till Stockholm stad eller så används de till nybyggen som hyresgästerna får betala.


Svenska Bostäder har ännu inte offentliggjort sitt hyreshöjningskrav inför 2024. Förra året yrkade Svenska Bostäder 9 procent (2). Detta trots att Svenska Bostäders verksamhet enligt direktiven till bolaget ska främja “rimliga hyror” och “ ökad trygghet” (3). Den 7 november hade Svenska bostäder ännu inte framfört sitt krav till Hyresgästföreningen. Med trepartsöverenskommelsens (2022) logik så kommer Svenska Bostäders krav bli ännu högre än förra året. Svenska Bostäder är enligt vad som framgår av tillgänglig information ointresserade av beakta hyresgästernas mycket svåra situation och förhandla i en konstruktiv och framåtsyftande anda.

Höga hyreshöjningar utgör ett existentiellt hot mot hyresgästerna

Enligt Kronofogden har allt fler svårt att få pengarna att räcka till och skulderna hos Kronofogden ökar snabbt och är nu de högsta någonsin (4). Allt fler har inte råd med det nödvändigaste i livet och köerna för att få gratis mat ökar. Svenska Bostäders kraftiga hyreshöjningar leder till alla möjliga sociala problem med ökat våld i hemmen, missbruk och självmord.

Svenska Bostäder bär ett tungt ansvar för kriminaliteten i Stockholm. Förra årets kraftiga hyreshöjning har lett till att familjer som redan hade svårt att få ekonomin har fått det ännu svårare. Detta i kombination med prisökningarna i allmänhet har fått förödande konsekvenser för många familjer. Hyran är nästan alltid den största utgiften i hushållens budget. När familjernas inkomster inte räcker för att tillfredsställa barnen och ungdomarnas grundläggande behov så ökar driften att ordna med pengar på annat sätt.

6 procents minskning av hyrorna

Stockholm är idag en av de städer i Europa där bostadssituationen är allra svårast. Bostaden är ingen vanlig vara som man kan välja bort. Kraftiga hyreshöjningar blir ett slags strypgrepp på hyresgästerna som de inte kan komma ur. Hyrorna har under de senaste decennierna ökat mer än dubbelt så mycket som priserna på varor i allmänhet. Denna utveckling är helt ohållbar. Hyrorna måste ner och hyresvärdarnas driftnetto måste minskas till en mycket lägre nivå. Vårt krav är att hyrorna sänks med 6 procent nästa år.

Varsel om stridsåtgärder

Med hänsyn till ovanstående ser Ort till orts ledningsgrupp ingen annan utväg än att varsla om stridsåtgärder med stöd av en analog tillämpning Regeringsformens 2 kapitel 14:e paragrafen.

Om vi inte får positiv återkoppling senast måndagen 13 november så kommer stridsåtgärder träda i kraft samma dag klockan 13:00.

Er girighet har stärkt vår solidaritet!

Ort till orts ledningsgrupp, Stockholm 2023-11-07

(1) https://www.svenskabostader.se/globalassets/om-oss/vart-hallbarhetsarbete/sb_h-ar_2022_tillganglighetsanpassad.pdf
(2) https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/08-allmannyttorna-kraver-9-i-hyresokning/
(3) https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/svenska-bostader-ab/mote-2021-12-09/agenda/bilaga-1-affarsplan-2022-2024pdf
(4) https://via.tt.se/pressmeddelande/3363568/stor-okning-av-obetalda-skulder-hos-kronofogden

Kontaktperson till Ort till orts ledningsgrupp

Oskar Harvey Westerlund, 0739-646985