En koncern i Sverige kan dra nytta av att ha ett moderbolag som är ett aktiebolag och ett dotterbolag som är ett kommanditbolag på flera sätt:

  1. Riskspridning: Genom att ha dotterbolag som är kommanditbolag kan moderbolaget begränsa sin finansiella risk. Förluster i kommanditbolaget påverkar inte moderbolagets ekonomi direkt, eftersom kommanditbolaget är en separat juridisk enhet [2].
  2. Skattemässiga fördelar: Koncernstruktur med dotterbolag kan ge skattemässiga fördelar såsom möjligheten till koncernbidrag, vilket innebär att vinstmedel kan överföras mellan bolagen i koncernen för att optimera den totala skattebelastningen [2].
  3. Flexibilitet i företagsstrukturen: Kommanditbolaget kan ge moderbolaget flexibilitet att anpassa sig efter marknadsförändringar genom att snabbt kunna omstrukturera verksamheten inom koncernen utan att det påverkar moderbolagets struktur [3].
  4. Fördelaktig ansvarsfördelning: I ett kommanditbolag finns det både komplementärer, som har obegränsat personligt ansvar, och kommanditdelägare, som bara har ansvar upp till sin insats i bolaget. Detta kan vara gynnsamt beroende på vilken roll moderbolaget önskar ta i dotterbolaget [4].

Att ha ett dotterbolag som kommanditbolag kan också ge praktiska fördelar som enklare administration jämfört med ytterligare ett aktiebolag, särskilt om det finns externa investerare som önskar en begränsad delaktighet i företagets risker.