Störningar i boendet ger hyresgäster rätt till sänkt hyra om man kräver det men bara om man kräver det. Rätten till sänkt hyra gäller dessutom bara framåt i tiden från den dag man kräver sänkt hyra. Utifrån dessa regler krävde många hyresgäster på Järnvägsgatan 21-23 i en gemensam skrivelse den 26:e januari 2022 en fyrtioprocentig säkning av hyran för samtliga månader som renoveringen av husen pågår.

Förvaltaren och Hyresgästföreningen förhandlade om saken men det skrevs inte på något avtal. Anledningen till detta var att vi ordnade en omröstning om det förslag som Förvaltaren var beredd att acceptera. Av de som röstade så röstade flertalet nej till det förslag som låg ”på bordet”:

”1.Hyresnedsättning med 35 % under en månad
för bullerstörning
2.Hyresnedsättning med 12 % under 9 månader
för övrig störning.”

Omröstningen som var ett unikt exempel på hyresgästdemokrati hölls den 27 mars i porten till Järnvägsgatan 21.

Förvaltaren gav hyresgästerna ovanstående sänkning av hyran utan att skriva på något avtal och eftersom hyresgästerna röstade nej med tillägget att saken skulle prövas i domstol så har nu en stämning skickats till Solna tingsrätt som ett pilotfall. Hyresgästernas tanke är ta upp tråden igen med Förvaltaren om de har framgång i tingsrätten. För att driva saken riskfritt så tvisten startats i en hyresgästs namn och om omfattar en månad som har valts ut så att processen kan drivas som ett ”småmål”. Om man stämmer på ett mindre belopp så behöver man nämligen inte för betala Förvaltarens advokat om man förlorar (kallas rättegångskostnader).

Lagstödet för stämningen är en paragraf i jordabalken, 12 kap. 11 § första stycket punkt 3:

“För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran”

Vad som inte har beaktats av Förvaltaren när de gav hyresgästerna hyressänkningen ovan är ”Byggnadsarbete i andra delar av huset” vilket ska ge 10-30 % enligt den praxis som finns. Sammanlagt krav på hyresnedsättning i stämningen är 50 procent.

Stämningen finns att läsa här.
Kravet på hyresreduktion finns att läsa här.
Valsedeln från omröstningen den 27 mars finns här.